Punkt doradczy kampanii Łódź oddychaMY

Punkt doradczy kampanii Łódź oddychaMY

Jak wymienić swój piec i uzyskać dofinansowanie? Na to pytanie będzie można uzyskać odpowiedź w punkcie doradczym w Porcie Łódź w każdą sobotę do końca listopada 2021 r. Eksperci ze stowarzyszenia "ŁÓDŹ Bez Smogu" oraz Wydziału Ochrony Środowiska UMŁ dyżurować będą w godz. 12:00–17:00 na stoisku obok wejścia do sklepu Orsay i H&M.

Wszyscy zainteresowani mogą również uzyskać informacje:

► w punkcie doradczym w poradniach specjalistycznych CKD przy ul. Pomorska 251 (w godz. 9-12 w każdą środę listopada br.),
► w punkcie doradczym w zakładzie Hutchinson przy ul. Kurczaki 130 (w godz. 16-18 w każdą środę listopada br.),
► w delegaturze Urzędu Miasta Łodzi przy ul. al. Piłsudskiego 100 (w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku).
oraz
► pod numer telefonu: 42 272 66 22
► pisząc na adres: dotacja.smog@uml.lodz.pl

  
WAŻNE INFORMACJE

- Wymiana pieców w Łodzi -

W ramach programu "Czyste powietrze" można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca w budynku jednorodzinnym. Muszą być jednak spełnione następujące warunki:

1. Dotacja przysługuje wyłącznie właścicielowi budynku jednorodzinnego lub lokalu w budynku jednorodzinnym, bądź jednemu ze współwłaścicieli za zgodą pozostałych.
2. Kwesta własności i ewentualnego dziedziczenia (jeśli któryś z właścicieli zmarł) musi być uregulowana.
3. Dochód wnioskodawcy (jednej osoby) nie może przekraczać 100 tys. zł za poprzedni rok.
4. Można uzyskać dotację na następujące inwestycje:
   a. Wymiana starego pieca na paliwo stałe – węgiel, drzewo. Stary tzn. piec poniżej 5 klasy. Podstawa – jeśli jest taki to musi być wymieniony. 
   b. Docieplenie ścian, dachu, stropów pod poddaszem nieogrzewanym i nad piwnica nieogrzewaną, podłogi na gruncie.
   c. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.
   d. Wentylacja mechaniczna – rekuperacja.
   e. Mikroinstalacja fotowoltaiczna.
5. Kwalifikowane są koszty do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i do 30 miesięcy po złożeniu.
6. Wysokość dotacji określają zał. 2 i 2a do programu – szczegóły 
7. UWAGA: dotacje na kocioł węglowy (ekogroszek) tylko do końca roku 2021

Aby prawidłowo wypełnić wniosek potrzebne są następujące informacje:

1. Dane właściciela/współwłaścicieli/współmałżonka – adres zamieszkania, nr tel., adres e-mail, PESEL
2. Numer rachunku bankowego
3. Numer księgi wieczystej
4. Powierzchnia i rok budowy budynku
5. Informacje o planowanej inwestycji:
   a. Jakie nowe źródło będzie montowane (jaki rodzaj paliwa)
   b. Ilość ocieplenia – w m2
   c. Ilość okien, drzwi, bram garażowych – w m2.
6. Zaświadczenie z Centrum Świadczeń Socjalnych – Łódź, ul. Urzędnicza 45, jeśli dochody nie przekraczają:
   a. 1.564 zł na osobę/miesięcznie w gospodarstwach wieloosobowych 
   b. 2.189 zł na osobę/miesięcznie w gospodarstwach jednoosobowych
7. Jeśli dochody przekraczają kwoty z punktu powyżej należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody (tylko wnioskodawcy) za poprzedni rok.
8. Czy jest prowadzona działalność gospodarcza/najem – jeśli tak to na jakiej powierzchni – nie może przekraczać 30% całości.  
Więcej informacji

Audyt energetyczny to dokument, który wskazuje jakie usprawnienia należy zrealizować w celu uzyskanie większej efektywności energetycznej – zmniejszenia zapotrzebowania na zużycie energii ogółem w budynku, w tym również energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zmniejszenie zapotrzebowania osiągniemy wykonując prace termomodernizacyjne takie jak ocieplenia, wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz wymieniając piec na taki o wyższej sprawności. 

Żaden z opisanych wyżej programów dotacyjnych nie zakłada konieczności przygotowania audytu energetycznego. W obu przypadkach kwesta doboru nowego pieca to kwestia indywidualnej decyzji, osoby która taki piec wymienia. 

Jeśli chodzi o prace termomodernizacyjne – ocieplenie budynku, na które można uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze wystarczy wykorzystać kalkulator grubości izolacji dostępny tutaj.

W kalkulatorze dobrać można grubość  ocieplenia ściany/dachu/stropu/podłogi na gruncie – w taki sposób, żeby ocieplenie było wystarczające zarówno z punktu widzenia praktycznego jak i w odniesieniu do przepisów prawa.

- Wymiana pieców w Województwie Łódzkim -

Obowiązek wymiany starych instalacji na paliwo stałe (węgiel, drewno) wprowadza Uchwała antysmogowa sejmiku województwa łódzkiego. Wymiana nieekologicznych instalacji to jedno z najważniejszych działań do zrealizowanie w Łodzi w najbliższym czasie. Głównym celem uchwały jest poprawa jakości powietrza w województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz może wpłynąć na długość ich życia.

Zapisy uchwały antysmogowej zakazują mieszkańcom województwa łódzkiego stosowania następujących paliw (zakaz palenia):

1. w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;
2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
3. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
4. zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20% (można palić tylko suchą biomasą – drewnem)
5. odpady wszelkiego rodzaju.

Instalacje, które mogą być używane to:

1. kotły z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign)
2. kotły z certyfikatem 5 klasy, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r.
3. miejscowy ogrzewacz pomieszczeń (kominek) z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign)

Należy pamiętać, że certyfikat 5 klasy to nie to samo co certyfikat ekoprojektu. Jeśli nie ma certyfikatu ekoprojektu na kominek/piec lub dokumentu potwierdzającego 5 klasę kotła na paliwo stałe, to musi on być wymieniony. 5 klasa została wprowadzona normą w 2012 roku zatem można przyjąć że jeśli piec ma więcej niż 10 lat to jest do wymiany.

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza możliwość stosowania kar za niestosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej – do 5000 zł. Straż miejska w Łodzi wystawia mandaty za palenie niewłaściwym paliwem, które już w tej chwili jest niedozwolone.

Terminy wymiany:

1. Kotły bezklasowe – termin wymiany: 1 stycznia 2023
2. Kominki, piece (niepodłączone do co i cwu) – termin wymiany: 1 stycznia 2025
3. Kotły 3 i 4 klasy – termin wymiany: 1 stycznia 2027
4. W budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej nie może być żadnego źródła ciepła z pkt 1-3
5. Używać można kotłów z certyfikatem ekoprojektu lub certyfikatem 5 klasy i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków) z certyfikatem ekoprojektu.

Podstawowe zasady przyznania dofinansowania:

1. Dotacja na wymianę pieca na paliwo stałe – każdego który podlega wymianie zgodnie z uchwałą antysmogową (patrz pkt I) w budynkach wielorodzinnych.
2. Nowe źródło ciepła, na które można otrzymać dotację to:
   a. Podłączenie do sieci cieplnej z węzłem cieplnym,
   b. Podłączenie do sieci gazowej z indywidualnym piecem,
   c. Ogrzewanie elektryczne (piec elektryczny, maty grzewcze itp.),
   d. Pompa ciepła.
3. Dotacją może być objęty koszt doprowadzenia sieci gazowej do budynku/ lokalu oraz koszt modernizacji instalacji elektrycznej w takim zakresie żeby ją dostosować do ogrzewania elektrycznego.
4. Dotacją nie są objęte koszty instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku/ lokalu.
5. Wnioskodawcą może być właściciel lub najemca pojedynczego lokalu, właściciel całego budynku, wspólnota.
6. Wysokość dotacji: 80% kosztów nie więcej jednak niż 7 000 zł na lokal i 50 000 zł na cały budynek.

Jak przygotować się do inwestycji:

1. Należy uzyskać zgodę właściciela budynku/lokalu
   a. Wspólnoty mieszkaniowe 
     i. Najem komunalny – administracja
     ii. Własność – Zarząd Wspólnoty
   b. Kamienice komunalne – administracja
   c. Kamienice prywatne – właściciel/e
2. Dokument potwierdzający tytuł do lokalu/budynku – akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu.
3. Potwierdzenie użytkowania „kopciucha” – opinia kominiarska, zdjęcia, faktury za opał.
4. Warunki dostawy gazu dla celów grzewczych – gazownia (jeśli chcemy przyłączyć się do sieci gazowej).
5. Opinia elektryczna o mocy przyłączeniowej instalacji elektrycznej dostosowanej do mocy przyłączeniowej elektrycznego urządzenia grzewczego (jeśli chcemy zainstalować ogrzewanie elektryczne).
6. Projekt/pozwolenie na budowę/zgłoszenie – jeśli dotyczy (podłączenie do sieci gazowej).
Więcej informacji

Słownik pojęć:

Piec – ogrzewacz miejscowy. Palenisko będące źródłem ciepła jest w tym przypadku zlokalizowane bezpośrednio w pomieszczeniu ogrzewanym np. koza, piec kaflowy.

Kocioł – centralny element systemu grzewczego. Dostarcza ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub do systemu ogrzewania wody użytkowej. Zasadnicza różnica pomiędzy piecem, a kotłem wynika ze sposobu dostarczania ciepła. Piec produkuje ciepło wyłącznie w tym miejscu, w którym go osadzono, zaś kocioł oddaje ciepło za pośrednictwem nośnika poprzez dostosowaną w tym celu instalację oraz jej elementy w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się odbiornik.

Kominek - palenisko, tzw. wkład, podłączony wprost, najkrótszą drogą do komina. Z tym, że taki kominek również może mieć rozprowadzenie ciepła: kominek z płaszczem wodnym (bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do medium) lub kominek „powietrzny” (bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza).

Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń – piec/kominek/koza – instalacje, które bezpośrednio przenoszą ciepło w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane. Mogą przy tym przenosić ciepło do medium (płaszcz wodny) lub ciepłe powietrze do innych pomieszczeń.