ZAMÓWIENIA DLA FIRM

Karta podarunkowa Portu Łódź
Karta Podarunkowa to elegancki sposób nagradzania oraz motywowania Państwa pracowników. Zapakowana w gustowne etui może również stanowić znakomity podarunek dla Państwa klientów.

Kupując karty podarunkowe, wpłacasz tylko kwotę zasilenia kart. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

W celu zamówienia kart podarunkowych dla firm, należy wypełnić załączony poniżej formularz zamówienia, a następnie wysłać go na adres nota@flex-e-card.pl. W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych otrzymają Państwo notę księgową z danymi do przelewu. Po zaksięgowaniu środków, karty zostaną zasilone w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
O możliwości ich odbioru w Centrum zostaną Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

Korzyści finansowe dla firmkarta podarunkowa w porcie łódź - zamówienia dla firm
Podstawa prawna

§2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. 1998, nr 161, poz.1106, z późniejszymi zmianami): Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: pkt 19) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Karty Podarunkowe flex-e-card są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł rocznie.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz. U. 2012, poz. 361, z  późniejszymi zmianami): Wolne od podatku są: pkt 67) Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Wartość kart flex-e-card wydanych pracownikom stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu.

Podstawa prawna

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: pkt 9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: lit. b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Środki obrotowe

Art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...).

Charakter usług flex-e-card sprawia, ze nie jest ona obciążona podatkiem VAT w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) , gdyż wartość nominalna kart nie jest towarem ani usługa w myśl przepisów tej Ustawy.

Podstawa prawna

Przekazanie kuponów podarunkowych lub środków na karcie pracownikom nie rodzi obowiązku podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054, z późniejszymi zmianami).