back Powrót
Make changes together

Make Change Together

Zdrowe i zrównoważone życie

KONSERWACJA

Oferowane są usługi naprawy i/lub personalizowania/odnawiania używanych produktów.

KOMUNIKACJA

Informacje o działaniach podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju są przekazywane na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych.

PRODUKT

W każdej z głównych kategorii produktów można bez trudu odnaleźć produkty organiczne, a także produkty z rozpoznawalnym oznakowaniem ekologicznym, certyfikatem Fairtrade lub etykietą Zero Waste.

PRODUKT

W każdej z głównych kategorii produktów łatwo jest znaleźć produkty wspierające zdrowszy i bardziej zrównoważony styl życia.

TWORZYWA SZTUCZNE

Sklep zachęca klientów do korzystania z toreb wielokrotnego użytku.

DRUGIE ŻYCIE PRODUKTÓW

Przedmioty, które nie są już używane, są odbierane od klientów, a następnie naprawiane, personalizowane lub przerabiane albo też przekazywane stronie trzeciej w celu ich naprawy, przerobienia lub poddania recyklingowi.

TWORZYWA SZTUCZNE

Sklep nie wydaje jednorazowych torebek foliowych bezpłatnie.

Pozytywne oddziaływanie naszej działalności na klimat

OŚWIETLENIE

Firma stosuje oświetlenie wykonane w energooszczędnej technologii LED lub równoważnej.

OPAKOWANIA

Sklep ma opracowany plan ekologicznego pakowania i zmniejszenia ilości zużywanych materiałów opakowaniowych.

POLITYKA FIRMY

Firma realizuje politykę/program zrównoważonego rozwoju lub program środowiskowy, których treść jest dostępna dla klientów.

RECYKLING

Firma stosuje się do wszystkich zasad gospodarowania odpadami obowiązujących na terenie Obiektu, a odpady są rozdzielane na najważniejsze frakcje przeznaczone do recyklingu.

ENERGIA

Firma dysponuje planem ograniczania zużycia energii umożliwiającym dokładną ocenę jego skuteczności.

NIESPRZEDANE PRODUKTY

Niesprzedane produkty nie są wyrzucane.

ODPADY

Firma ma opracowany plan ograniczania ilości odpadów i zwiększania recyklingu, a także śledzi rezultaty podejmowanych działań.

Sprawiedliwość i integracja

ODPOCZYNEK

Pracownicy mają dostęp do zaplecza socjalnego.

RÓWNOŚĆ

Firma aktywnie i wyraźnie promuje zasady równości i niedyskryminacji. Ponadto dla klientów i pracowników przygotowano zrozumiałe wytyczne dotyczące zgłaszania niewłaściwych zachowań i reagowania na nie.

SKARGI

Firma opracowała procedurę składania skarg, która jest znana pracownikom i umożliwia im zgłaszanie nieprawidłowości lub wątpliwości bez ryzyka stania się obiektem działań odwetowych.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Firma chroni zdrowie pracowników i dba o ich bezpieczeństwo. Zatrudnione przez firmę osoby nie pracują ponad normę, mają zapewnione przerwy na odpoczynek w ciągu dnia pracy, przysługuje im czas wolny od pracy i otrzymują godne wynagrodzenie.

PRAWA CZŁOWIEKA

Firma prowadzi działalność w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującym prawem. Firma przestrzega Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ we wszystkich podejmowanych działaniach.