Make Change Together

FitFabric

Wizytówka sklepu

Zdrowe i zrównoważone życie

WODA
Klientom podawana jest woda z kranu, a jeśli jest niezdatna do picia, podaje się produkowaną lokalnie wodę butelkowaną.

ZDROWIE
Jeśli w lokalu podawane jest jedzenie i napoje, oferowane i promowane są zdrowe i zrównoważone produkty.

ZDROWY STYL ŻYCIA
Działania podejmowane przez partnera promują zdrowy styl życia, np. poprzez zachęcanie ludzi do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

ZRÓWNOWAŻONY STYL ŻYCIA
Działania podejmowane przez partnera inspirują, informują uczą i/lub zachęcają do bardziej zrównoważonego stylu życia, np. poprzez podnoszenie świadomości na temat zmian klimatycznych lub promowanie alternatyw dla niezrównoważonej konsumpcji.

Pozytywne oddziaływanie naszej działalności na klimat

OŚWIETLENIE
Firma stosuje oświetlenie wykonane w energooszczędnej technologii LED lub równoważnej.

POLITYKA FIRMY
Firma realizuje politykę/program zrównoważonego rozwoju lub program środowiskowy, których treść jest dostępna dla klientów.

RECYKLING
Firma stosuje się do wszystkich zasad gospodarowania odpadami obowiązujących na terenie Obiektu, a odpady są rozdzielane na najważniejsze frakcje przeznaczone do recyklingu.

ENERGIA
Firma dysponuje planem ograniczania zużycia energii umożliwiającym dokładną ocenę jego skuteczności.

ODPADY
Firma ma opracowany plan ograniczania ilości odpadów i zwiększania recyklingu, a także śledzi rezultaty podejmowanych działań.

Sprawiedliwość i integracja

ODPOCZYNEK
Pracownicy mają dostęp do zaplecza socjalnego.

PRAWA PRACOWNIKA
Pracownicy są informowani o swoich prawach i obowiązkach.

RÓWNOŚĆ
Firma aktywnie i wyraźnie promuje zasady równości i niedyskryminacji. Ponadto dla klientów i pracowników przygotowano zrozumiałe wytyczne dotyczące zgłaszania niewłaściwych zachowań i reagowania na nie.

NIERÓWNOŚCI PŁACOWE
Rozbieżności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zajmujących równoważne stanowiska są analizowane, a następnie podejmowane są działania mające na celu ich wyeliminowanie.

SKARGI
Firma opracowała procedurę składania skarg, która jest znana pracownikom i umożliwia im zgłaszanie nieprawidłowości lub wątpliwości bez ryzyka stania się obiektem działań odwetowych.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Firma chroni zdrowie pracowników i dba o ich bezpieczeństwo. Zatrudnione przez firmę osoby nie pracują ponad normę, mają zapewnione przerwy na odpoczynek w ciągu dnia pracy, przysługuje im czas wolny od pracy i otrzymują godne wynagrodzenie.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Zadbano o zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Firma przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów, a klienci są w czytelny sposób informowani o zasadach, do których muszą się stosować.

PRAWA CZŁOWIEKA
Firma prowadzi działalność w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującym prawem. Firma przestrzega Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ we wszystkich podejmowanych działaniach.

DOBRE SAMOPOCZUCIE
Firma aktywnie promuje dobre samopoczucie wśród pracowników.